A Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület ügyfélfogadási rendje

Testület elnökének személyes ügyfélfogadási rendje: 

hétfő      13.30 - 15 óráig,

csütörtök 13.30-15 óráig

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a járványhelyzetre tekintettel

 

Szájmaszk használata kötelező!

 

  Telefonos tanácsadást, tájékoztatást: 

hétfő - csütörtök 9 -16 óra, pénteken 9 - 12 óra között és az alábbi telefonszámokon lehet kérni:

A fogyasztói jogvita rendezésre irányuló kérelmet (honlapunkról letölthető a nyomtatvány) és mellékleteit, írásbeli megkereséseit kérjük, hogy elsődlegesen elektronikusan  illetve postacímünkre szíveskedjen eljuttatni. 

 

Iratok személyes leadása (maszk használata kötelező): hétfő - csütörtök, 8 - 16 óra között
 
Cím: Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett
 Békéltető Testület

2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Hivatali kapu: KEMBT

 
 
 
 
 
 
 

Újjáalakult megyénk békéltető testülete

2020. február 20.

Átvették megbízóleveleiket az egyéni fogyasztói jogvitákat rendező megyei békéltető testület tagjai szerdán a Megyeházán, valamint díszoklevéllel és emlékéremmel ismerték el a leköszönő tagok munkáját. Az ünnepségen az új testület tagjait Keszthelyi Nikoletta, a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár és Dr. Szerencsés László, a megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is köszöntötte.

Keszthelyi Nikoletta kiemelte, az idei év változásokat hozott a békéltető testületek életében, az összes testület egységes szabályok szerint dolgozik, ez megkönnyíti olyan eljárások lefolytatását, melyekben az érintett vállalkozások országos hatókörrel működnek. Az államtitkárság felhívta a testületek figyelmét az ügyfélbarát szemlélet kialakítására, a könnyű elérhetőség megteremtésére, valamint arra, hogy tegyenek meg mindent tevékenységük széleskörű megismertetésére.

 

Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke házigazdaként köszöntötte az esemény résztvevőit, majd felidézte, hogy 2019-ben közel kétszáz vitás ügyet oldott meg a békéltető testület a felek kölcsönök megelégedésére.

 


 

Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott elmondta, a szervezet ingyenesen segít a hozzá forduló fogyasztóknak, hogy a költséges és hosszadalmas bírósági eljárások helyett mindkét érintett bevonásával megtalálják a vitás ügyek rendezésének módját. Az újjáalakult testületben több kormányhivatali szakember is helyet kapott, erősítve a fogyasztóvédelem és a békéltető testület szakmai együttműködését.

 

Dr. Szerencsés László szólt arról, hogy megváltozott a békéltető testületek jogállása, a szervezeteket a megyei kereskedelmi és ipari kamarák működtetik, ugyanakkor szakmai függetlenséget élveznek. Megyénkben ez szinte csak adminisztratív jellegű változást jelent, ugyanis a kamara eddig is mindenben támogatta a testületet, példaértékű volt a két szervezet együttműködése.

 


 

Az elnök emlékeztetett arra, hogy amikor 2019 közepén a testületet kilenc és fél éve vezető és köztiszteletben álló Dr. Rozsnyói György visszavonult, majd Dr. Bures Gabriella került az elnöki székbe, ez biztosította a szakmai munka folyamatosságát, hiszen ő 18 évig volt megyei fogyasztóvédelmi hatóság vezetője és következő években is vezetheti a békéltető testületet.

 


 

Dr. Bures Gabriella elmondta, a testület 19 tagja közül 12 ember korábban is a szervezet tagja volt, 7 személy pedig új pályázóként került be a testületbe. A régi tagok biztosítják a stabilitást, másrészt az új tagok többsége fogyasztóvédelmi hatósági gyakorlattal rendelkezik. Ez a hatóság és a békéltető testület együttműködését jelentősen erősítő, a fogyasztóvédelmi szemléletet, hatékony jogvédelmet előmozdító tényezőt jelent.

 

Megyénkben a békéltető testület 2019-ben több mint 200 ügyben járt el, évről évre több fogyasztó próbálja meg vitás ügyét ezen a fórumon rendezni. Legtöbben hibás termékek miatti problémájukra keresnek gyógyírt. Kiemelkednek a cipőkkel, műszaki termékekkel, használt autók adásvételével kapcsolatos jogviták; szolgáltatásokat illetően az építési kivitelezések vezetnek, de előfordulnak közműszolgáltatásokkal kapcsolatos problémák is, és egyre több az internetes vásárlással kapcsolatos panasz.

 


A Békéltető Testületről általában

 

A Békéltető Testületek hazánkban 1999. elején alakultak, melynek alapvető célja az volt, hogy egy olyan gyors, független szakmai és olcsó vitarendezési lehetőséget adjanak a fogyasztók számára, mellyel elkerülhetik a bírósági eljárások útvesztőit, igényeiket azonban hatásosan tudják érvényesíteni. A békéltető testületek alapvető intézményi és eljárási szabályairól a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezik.

Fontos hangsúlyozni, hogy a Békéltető Testület a gazdasági kamarák mellett működik, de eljárásában független testület, tagjait egyenlő arányban a gazdasági kamarák, másrészt a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek delegálják, döntéseiben nem befolyásolható egyéb szervezetek által. Ezzel a követelménnyel biztosított, hogy az adott ügyben eljáró testületi tagok az ügyet pártatlanul, részrehajlás nélkül döntsék el.

 

A Békéltető Testület hatáskörébe tartozó ügyek

A békéltető testület hatáskörébe az áruk és szolgáltatások

  • minőségével, biztonságosságával,
  • és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,
  • valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével

kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben akár adás-vételi, akár vállalkozói szerződés alapján nyújtott szolgáltatás nem felel meg a jogszabályokban, illetve a szerződésben foglaltaknak a vevő, illetve a megrendelő a Békéltető Testülethez fordulhat. Fontos tehát, hogy a békéltetést csak a fogyasztó, mint magánszemély kezdeményezheti.

A Békéltető Testület hatáskörébe nem tartoznak bele azok az ügyek, amelyekre jogszabály más szerv hatáskörét állapítja meg.

Természetesen az már nem akadálya a Békéltető Testület eljárásának, ha más hatóság már lefolytatta az eljárást, és azt jogerősen befejezte, de a panaszos továbbra is úgy érzi, hogy az ügyének a Békéltető Testület hatáskörébe tartozó elemét még nem bírálták el.

A Békéltető Testület eljárása

Az eljárás megindítása

A Békéltető Testület a panaszbeadványokat a csatolt iratok alapján, valamint személyes meghallgatás, illetve kivételesen szakértői bizonyítás alapján dönti el.
A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó, azaz a vevő illetve az adott szolgáltatást igénybe vevő az érintett gazdálkodó szervezettel közvetlenül megkísérelje a panaszügy rendezését. A közvetlen rendezés sikertelensége esetén adható be kérelem a Testülethez.

Az eljárás megindításához a kérelemben az alábbiakat szükséges feltüntetni:

a fogyasztó, azaz a kérelem benyújtójának nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, 
a panasszal érintett gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét,
a panasz rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, (itt különösen fontos hivatkozni minden az ügy lényegét érintő írásbeli dokumentumra, szerződésre, szállítólevélre, számlára, átvételi elismervényre stb?). Ezeket a dokumentumokat csatolni kell a kérelemhez,
a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a vállalkozóval megpróbálta a vitás kérdést közvetlenül tisztázni,
az ügy eldöntésére irányuló kifejezett indítványt.

A fenti feltételek megléte esetén a kérelmet az a Békéltető Testület jogosult kivizsgálni, amelyik illetékességi területén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye található.

 Az eljárás lefolytatáshoz kapcsolódó tudnivalók

Ha a kérelem tartalmazza az eljárás megindításához szükséges adatokat, akkor a testület hatáskörének és illetékességének megállapítása esetén a Békéltető Testület elnöke a meghallgatási időpontot tűz ki a felek számára.

Az elnök a meghallgatás kitűzött időpontjáról a feleket a kérelem másolatának egyidejű kézbesítése mellett kellő időben előzetesen értesíti.

A kitűzött meghallgatás során a konkrét beadványokat főszabály szerint a Békéltető Testület tagjaiból választott 3 tagú tanács bírálja el. A tanács egy-egy tagját a panaszos illetve a vállalkozó jelöli ki. Erre a kijelölési kötelezettségre a meghallgatási időpontot kitűző levélben hívja fel a Békéltető Testület elnöke a felek figyelmét. Az eljáró tanács harmadik tagját a felek által kijelölt két tag választja ki. Lehetőség van természetesen a törvény adta keretek között egyedül eljáró tag kijelölésére is, ha az ügy megítélése lehetővé teszi.

A kijelölés megkönnyítéséhez a meghallgatást kitűző levélhez mellékelve van minden esetben a Békéltető Testület tagok listája.

Ha a felek bármelyike a megadott határidőn belül nem él a jelölés lehetőségével, vagy a két kijelölt testületi tag a kijelölésüktől számított három napon belül nem egyezik meg a harmadik tag személyében, az eljáró tanács hiányzó tagját a testület elnöke jelöli ki.

A panasszal érintett vállalkozónak lehetősége van a testületi tag kijelölését tartalmazó levelében az üggyel kapcsolatos álláspontjának kifejtésére. A vállalkozó ekkor nyilatkozik arról is, hogy a tanács döntését magára nézve kötelezőnek ismeri-e el.

Az eljárás során ? melyben kiemelkedő jelentősége van a meghallgatásnak ? az eljáró tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóváhagyja.

Alapvető követelmény, hogy az eljárás során a feleket azonos jogok illetik meg, mindkét fél kifejtheti az üggyel kapcsolatos álláspontját, indítványt tehet stb.

A békéltető testület határozatai

Ha a bepanaszolt gazdálkodó szervezete az eljárás során arról nyilatkozik, hogy a tanács döntését kötelezésképpen fogadja el, a törvény szóhasználatával élve aláveti magát, akkor a tanács minden esetben kötelező határozatot hoz, melynek érvényét tekintve azonos egy bírósági határozatéval és nem teljesítés esetén végrehajtási záradékkal lehet ellátni.

Ha az eljárás célja maradéktalanul teljesül, és egyezség születik a felek között akkor az egyezség formájában egy kötelező érvényű határozatba foglalják, melyhez fűződő joghatások megegyeznek az alávetés során említettekkel.

A tanács kötelező határozatának, illetve a határozattal jóváhagyott egyezségnek a végrehajtását - abban az esetben, ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak - a bíróságtól kérheti a fogyasztó.

Ha a panasszal érintett gazdálkodó szervezet az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem fogadja el, vagy az eljárásban nem vesz részt, úgy az eljáró tanács a rendelkezésre álló dokumentumok és bizonyítékok mérlegelése alapján ajánló határozatot hozhat.

Ajánlás jellegű határozat esetében a gazdálkodó szervezet nem köteles eleget tenni a határozatban foglaltaknak. Ilyen esetekben a fogyasztónak írásban értesíteni kell a testületet, ha a határozatban foglaltakat a gazdálkodó szervezet nem hajtja végre. Abban az esetben, ha a gazdálkodó szervezet a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a testület továbbítja az értesítést a testületet működtető kamarának, illetve a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnek. Ezek a szervek - a fogyasztó nevének megjelölése nélkül - jogosultak, illetve, ha az ajánlásban foglaltak a békéltető testület határozata szerint a fogyasztók széles körét érintik, - a panasszal érintett vállalkozás nevének feltüntetésével - és az eljárás eredményét nyilvánosságra hozni.

Ha az ügy megítélése érdemben nem lehetséges, vagy a panaszos igénye megalapozatlan a tanács megszünteti az eljárást.

Jogorvoslat, fellebbezés

A törvény rendelkezései értelmében az illetékes megyei/fővárosi bíróság előtt csak abban az esetben van lehetőség a határozat megtámadására, ha az eljáró tanács eljárási szabályt sértett, a megtámadás csak a határozat megsemmisítésére irányulhat.

Fontos kiemelni, hogy a tanács határozata nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse. Tehát a bírói út igénybe vételére a Békéltető Testületi eljárás lefolytatását követően is van lehetőség.

Mint látható hatékony eszközök állnak a Békéltető Testület rendelkezésére, annak érdekében, hogy a mindennapi életben felmerülő jogos vagy jogosnak vélt sérelmeket, a fogyasztó és a vállalkozó közötti vitás ügyeket gyorsan és hatékonyan megoldja.


Hírek

2015.09.14 10:17

Békéltető Testületi esetek …A vállalkozó nem fogyasztó

Nem minősül fogyasztónak az a vásárló vagy szolgáltatás igénybe vevője, aki vállalkozása számára, azaz annak fő tevékenységével kapcsolatosan vásárol. A fogyasztóvédelmi törvény ugyanis csak a magánszemélyeket védi, így az egyéni vállalkozók legfeljebb - akár évekig is eltartó - polgári peres úton...

—————

2015.09.10 15:23

A fogyasztóvédelmi törvény legfontosabb módosításai – kötelező vállalkozói részvétel a békéltető testületi eljárásban, hatékonyabb vitarendezés

2015. július 13-án kihirdetésre került a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása, amelynek köszönhetően hatékonyabb békéltető testületi vitarendezés áll a fogyasztók és vállalkozások rendelkezésére. A cégeket egyúttal együttműködési kötelezettség terheli az eljárásban, amelynek...

—————

2015.09.10 15:22

A megyei Békéltető Testületnél járt a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárság titkárságvezetője

A Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek látogatását célzó országjárásának negyedik állomása Tatabánya volt. Peller Péter fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárság titkárságvezetője,...

—————
https://gosznac-diplomy.com/diplom-s-reestromkupit-kupit gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-feldshera gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com
где купить диплом
http://diplom-belarus.com/ www.diplom-belarus.com http://diplom-belarus.com/среднее-образование/купить-аттестат-9-классов.html www.diplom-belarus.com diplom-belarus.com http://http://diplom-belarus.com/ http://http://diplom-belarus.com/другие-документы/свидетельство-о-браке.html http://http://diplom-belarus.com/ diplom-belarus.com http://diplom-belarus.com/среднее-образование/купить-диплом-пту.html www.diplom-belarus.com http://diplom-belarus.com/ http://diplom-belarus.com/высшее-образование/купить-диплом-ссср.html www.diplom-belarus.com http://http://diplom-belarus.com/среднее-образование/купить-аттестат-9-классов.html www.diplom-belarus.com diplom-belarus.com http://http://diplom-belarus.com/среднее-образование/купить-аттестат-11-классов.html
купить диплом фармацевта
originality-diplomans.com
купить диплом вуза
https://rudiplomis24.com/
купить аттестат
www.lands-diplom.com
купить диплом колледжа
www.gosznac-diplom24.com www.diploman-doci.com
купить диплом ссср
https://originality-diplomans.com/
купить диплом о среднем специальном
rudiplomista24.com
купить диплом вуза
https://lands-diplom.com/
купить диплом о среднем образовании
www.gosznac-diplom.com www.diploman-doci.com
купить диплом кандидата наук
http://https://originality-diplomas.com/
купить диплом кандидата наук
http://https://rudiplomis24.com/
купить диплом
diploma-asx.com
купить аттестат за 9 класс
https://gosznac-diplom.com/ aurus-diplom.com
купить диплом о высшем образовании
originality-diplomans.com
купить диплом института
https://rudiplomis24.com/
купить диплом
https://lands-diplom.com/
купить свидетельство о рождении
gosznac-diplom24.com aurus-diplom.com
купить диплом о высшем образовании
http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/belgorod.html http://https://originality-diploman24.com/купить-диплом-санкт-петербург https://rudiplomis24.com/ https://originality-diploma24.com/купить-диплом-строителя Купить диплом строителя http://https://frees-diploma.com Купить диплом врача Купить диплом в Казани www.diplomsagroups.com ufa.arena-diplomi24.com http://https://saratov.arena-diplomi24.com/ https://originality-diplomik.com/диплом-бакалавра http://https://originality-diplomiki.com/купить-диплом-медсестры www.premialnie-diplom24.com premialnie-diploms24.com www.premialnie-diplomx24.com www.premialnie-diplomix24.com купить диплом инженера купить диплом в волгограде купить дипломы о высшем образовании цена купить диплом магистра Купить свидетельство о разводе Купить диплом специалиста radiploms.com https://radiplom.com/kupit-diplom-kandidata-nauk www.radiplomy.com radiplomas.com www.frees-diplom.com купить свидетельство о разводе Купить диплом в Москве Купить аттестат за 11 классов Купить диплом в Спб Купить аттестат за 11 классов best crypto casinos usa russiany-diplomix.com http://https://russiany-diplomx.com/diplom-sssr www.russiany-diplomana.com http://https://russiany-diploman.com/kupit-diplom-farmatsevta https://russiany-diplomany.com/kupit-diplom-krasnodar www.russiany-diplomas.com Купить диплом Челябинск купить диплом института Купить диплом фармацевта Купить диплом Екатеринбург купить диплом в Красноярске купить диплом института diploman-doci.com https://lands-diplomy.com/specialnosti/medsestra.html купить свидетельство о разводе купить диплом в екатеринбурге gosznac-diplom.com https://gosznac-diplom24.com/diplom-s-reestromkupit-kupit https://gosznac-diploms.com/kupit-diplom-v-krasnoiarske Купить диплом в Казани Купить диплом медсестры Купить свидетельство о браке diplomsagroups.com Купить диплом в Рязани Купить диплом в Красноярске Купить диплом в Казани Купить диплом с реестром Купить диплом в Челябинске Купить свидетельство о разводе Купить диплом о среднем образовании Купить аттестат школы Купить диплом в Ростове https://goznakov-diplom.com/kupit-diplom-volgograd http://https://goznakov-diploms.com/kupit-diplom-v-ekaterinburge goznakov-diplomy.com http://https://goznakov-diploma.com/kupit-diplom-v-krasnodare www.goznakov-diploman.com https://goznakov-diplomans.com/kupit-diplom-kandidata-nauk http://https://goznakov-diplomx.com/kupit-diplom-v-krasnoiarske https://diploman-doci.com/kupit-diplom-rostov-na-donu deep nudify www.i-medic.com.ua renault-club.kiev.ua https://tehnoprice.in.ua/kley-dlya-fary lifeinvest.com.ua https://warfare.com.ua/kupity-germetik-dlya-far-gid-pokuptsya https://05161.com.ua/germetik-dlya-skla-avto-vybir-vykorystannya-ta-perevag brightwallpapers.com.ua http://3dlevsha.com.ua/kupit-germetik-avtomobilnyy abank.com.ua abshop.com.ua http://https://alicegood.com.ua/linzy-v-faru http://http://artflo.com.ua/bi-led-linzi www.atlantic-club.com.ua https://atelierdesdelices.com.ua/sekrety-vyboru-idealnyh-led-linz-dlya-vashoho-avto www.510.com.ua www.autostill.com.ua autodoctor.com.ua www.babyphotostar.com.ua http://https://bagit.com.ua/linzi-v-faru-vibir-kupivlya-i-vstanovlennya www.bagstore.com.ua http://befirst.com.ua/povnyj-gid-po-led-faram-dlya-vashogo-avto http://https://bike-drive.com.ua/perevagi-led-far-chomu-varto-pereyti-na-novitnye-osvitlennya http://http://billiard-classic.com.ua/yak-vybraty-ta-kupyty-pnevmostepler-porady-ta-rekomendaciyi www.ch-z.com.ua www.bestpeople.com.ua https://daicond.com.ua/sklo-fary-vw-volkswagen-passat-b5-1996-2000 www.delavore.com.ua jiraf.com.ua www.itware.com.ua www.logotypes.com.ua naduvnie-lodki.com.ua nagrevayka.com.ua www.repetitory.com.ua www.optimapharm.com.ua https://rockradio.com.ua/korpusy-dlya-far-vid-klasyky-do-suchasnykh-trendiv https://renenergy.com.ua/innovatsiyni-tekhnologiyi-u-vyrobnytstvi-skla-dlya-far-shcho-varto-znaty http://https://shop4me.in.ua/polikarbonatni-ta-sklyani-stekla-far-vibir-z-tochky-zoru-efektyvnosti-ta-bezpeky http://https://tops.net.ua/vibir-linz-dlya-far-osnovni-kriterii-ta-rekomendacii http://https://comfortdeluxe.com.ua/linzi-v-avtomobilnih-farah-vazhlivist-i-vpliv-na-yakist-osvitlennya http://https://companion.com.ua/stekla-far-z-polikarbonatu-i-skla-osnovni-vidminnosti www.vlada.dp.ua www.tennis-club.kiev.ua https://metabo-partner.com.ua/tekhnologii-zakhystu-ta-dovhovichnosti-linz-v-avtomobilnykh-farakh www.hr.com.ua http://https://dvernoyolimp.org.ua/yak-pokrashtyty-svitlovi-fary-avtomobilya-za-dopomogoyu-hermetyka-dlya-far http://i-medic.com.ua/naykrashche-sklo-dlya-far-yak-obraty-dlya-vashogo-avto renault-club.kiev.ua tehnoprice.in.ua http://https://lifeinvest.com.ua/yak-vybraty-korpus-fary-dlya-vashogo-avtomobilya-porady-ta-rekomendaciyi http://http://daicond.com.ua/yak-doglyadaty-za-sklom-dlya-far-porady-ta-sekrety http://https://05161.com.ua/luchshie-maski-dlya-linz-2-5-dyuyma-preobrazite-svoy-avtomobil https://brightwallpapers.com.ua/sklo-far-dlya-staryh-avtomobiliv-de-znayty-i-yak-pidibraty http://3dlevsha.com.ua/yak-bi-led-24v-linzi-pidvyshchuyut-bezpeku-na-dorozi-doslidzhennya-ta-fakty www.abank.com.ua www.svetiteni.com.ua http://http://startupline.com.ua/termostiikyy-kley-dlya-stekla-far-yak-vybraty-naykrashchyy-variant http://unasoft.com.ua/termostiikyy-kley-dlya-stekla-far-yak-vybraty-naykrashchyy-variant apartments.dp.ua http://https://sun-shop.com.ua/innovatsiyi-u-sviti-avtomobilnogo-osvitlennya-bi-led-linzi ital-parts.com.ua corpnews.com.ua brides.com.ua grim.in.ua www.mega-m.com.ua https://hr.com.ua/de-kupyty-led-linzy-v-fary-porady-ta-rekomendaciyi gazeta.sebastopol.ua www.interpen.com.ua https://bookidoc.com.ua/chomu-varto-obraty-bi-led-linzy-dlya-avtomobilnyh-far-perevagy-ta-oglyad vps.com.ua https://dvernoyolimp.org.ua/linzy-dlya-far-porady-z-vyboru-ta-vstanovlennya http://https://interpen.com.ua/pokrashennya-osvitlennya-avto-z-led-linzamy-porady-ta-oglyad online casino on the blockchain what is the best bitcoin casino purchase bitcoins blockchain casino software development newest australian online casinos leading gold ira companies undress ai nude ai generator deepnude ai ai nude nudify online www.lux-diplom.ru originality-diploman24.com www.gosznac-diplom.com диплом фармацевта купить куплю дипломы в якутске rudiplomisty24.com www.russiany-diplomans.com